സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങലിനു് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മഹർഷി ബാദരായൺ വ്യാസ് സമ്മാൻ അവാർഡ് · August 15, 2019

Santhosh Thottingal wins the President's Maharshi Badrayan Vyas Samman for 2019 · August 15, 2019

Fonts for Fedora 30, Varnam Editor and More: SMC Monthly Updates July 2019 · August 10, 2019 · report

Root Zone Label generation rules for Malayalam released · August 8, 2019 · announcements development documentation

Information, Entropy and Malayalam · August 8, 2019 · development documentation

SMC Malayalam fonts updated in Fedora 30 · August 8, 2019 · fonts

Malayalam Word Predictor, Updates for Raghu Malayalam and More: SMC Monthly Updates June 2019 · July 4, 2019 · report

Markov chain for Malayalam · June 30, 2019 · mlmorph

Lexicon Curation Application for mlmorph and Panchayat Wiki Workshops: SMC Monthly Updates May 2019 · June 6, 2019 · report

Localization Projects, Common Voice for Malayalam and More: SMC Monthly Updates Apr 2019 · May 6, 2019 · report