റ്റ - ഭാഷ, യുണിക്കോഡ്, ചിത്രീകരണം · September 5, 2016

ഐ ഇ ഡി സി സമ്മിറ്റ്-2016 ല്‍ എസ്സ് എം സിയും · August 24, 2016 · events report IEDCSummit2016

മഞ്ജരി - പുതിയ മലയാളം ഫോണ്ട് · July 22, 2016 · fonts announcements malayalam opentype ഫോണ്ട്

Joint response from Indic Project and SMC to TRAI Consultation on Differential Pricing · January 19, 2016 · net neutrality Policy TRAI Intervention

ദേവഗിരി കോളേജില്‍ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഏകദിന ശില്പശാല നടത്തി · October 7, 2015

ചാക്യാന്മാരി‍ൽ നിന്നു ചളിയന്മാരിലേക്കു്... · September 25, 2015

Joint letter to the PMO expressing concerns over the “Guidelines for Examination of Computer Related Inventions (CRIs)” · September 22, 2015 · patents Policy

ന്റ - ഭാഷ, യുണിക്കോഡ്, ചിത്രീകരണം · August 31, 2015

എസ്എംഎസ് തീവെട്ടിക്കൊള്ള; നഷ്ടക്കച്ചവടം കല്ലുവച്ചനുണ · August 15, 2015 · Policy net-neutrality Internet spectrum

ഓപ്പൺ ഇന്റർനെറ്റും ന്യൂട്രാലിറ്റിയും: തർക്കങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറം · August 15, 2015 · Policy net-neutrality Internet spectrum ·