എന്താണ് ഓപ്പൺടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ? · March 3, 2019 · fonts documentation opentype

Malayalam Phonetic Analyser: Python library v1.0.0 Released · December 27, 2018 · development documentation spellchecker

FST based Malayalam Phonetic Analyser · December 27, 2018 · development documentation spellchecker

കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് മാപ്പിങ് പരിപാടി - 2.00 · December 18, 2018 · mapping

SMC Monthly Report: May 2018 · June 2, 2018 · report

SMC Monthly Report: April 2018 · May 1, 2018 · report

ചാക്യാന്മാരി‍ൽ നിന്നു ചളിയന്മാരിലേക്കു്... · September 25, 2015

രേഫത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പഴയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളില്‍ · January 26, 2015 · opentype Rendering

മലയാളം ഫോണ്ടുകളും ചിത്രീകരണവും: ര-യുടെ ചിഹ്നങ്ങള്‍ · January 17, 2015 · fonts opentype Rendering

കേരളീയം - പുതിയ മലയാളം ഫോണ്ട് · December 18, 2014 · fonts announcements Keraleeyam