ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് ഫോണില്‍ സമഗ്രലിപി മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം · April 24, 2019 · Mobile android documentation

MOSS Award for Indic Keyboard, Malayalam Support in LyX, NER using mlmorph and More: SMC Monthly Updates Mar 2019 · April 5, 2019

Meera font updated to fix issue with InDesign · April 5, 2019 · fonts development bug-fix

Indic Keyboard has been awarded Mozilla Open Source Support (MOSS) award · March 23, 2019 · announcements indic keyboard

Getting Malayalam Support in LyX (XeTeX/LaTeX) · March 19, 2019 · documentation

LibreOffice Malayalam spellchecker using mlmorph · March 11, 2019 · spellchecker documentation mlmorph

Malayalam Named Entity Recognition using morphology analyser · March 11, 2019 · documentation ner mlmorph

എന്താണ് ഓപ്പൺടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ? · March 3, 2019 · fonts documentation opentype

Gayathri Release, Web font extension update, accolades for Jaisen and More: SMC Monthly Updates Feb 2019 · March 3, 2019 · report

Malayalam Corpus · March 2, 2019 · corpus announcements