വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ ഗുരുതരമായ ടൈപ്പിങ്ങ് പിഴവുകള്‍ · August 3, 2015

മലയാളഭാഷാ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കു ശക്തവും നവീനവുമായ അടിത്തറ: ചില മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ · July 12, 2015

Indic Keyboard version 2.0 is out ! · May 28, 2015 · announcements android indic keyboard

Consultation: Net Neutrality: Bottom-up Perspectives · April 19, 2015 · announcements events

ഡെബിയന്‍ ജെസ്സി റിലീസ് പാര്‍ട്ടി · April 14, 2015 · announcements events

ഉറൂബ് - പുതിയ മലയാളം ഫോണ്ട് · April 13, 2015 · fonts announcements

അപ്പുവും ബസ് മുതലാളിമാരും - ഒരു നെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി കഥ · April 11, 2015 · net-neutrality Internet TRAI

രചന ബോള്‍ഡ് ഫോണ്ട് · March 30, 2015 · fonts announcements

Mapping efforts in an unsurveyed land - Koorachundu Village Panchayat experience · March 21, 2015 · mapping report ICT4D ·

#മലയാണ്മ കാമ്പെയിന്‍ · March 12, 2015