ഗായത്രി എങ്ങനെ ഗായത്രിയായി? · February 28, 2019 · fonts

ഗായത്രി - പുതിയ മലയാളം ഫോണ്ട് · February 21, 2019 · announcements fonts ഫോണ്ട് ·

Grandham APIs, Swanalekha for Windows and More: SMC Monthly Updates Jan 2019 · February 7, 2019 · report

സ്വനലേഖ ഇനി വിൻഡോസിലും മാക്കിലും · January 12, 2019 · swanalekha windows mac android

Mapping Party 2.0, Phonetic Analyser v1.0.0 and More: SMC Monthly Updates Dec 2018 · January 7, 2019 · report

Malayalam Phonetic Analyser: Python library v1.0.0 Released · December 27, 2018 · development documentation spellchecker

FST based Malayalam Phonetic Analyser · December 27, 2018 · development documentation spellchecker

കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് മാപ്പിങ് പരിപാടി - 2.00 · December 18, 2018 · mapping

Malayalam spellchecker – a morphology analyser based approach · December 14, 2018 · documentation development spellchecker

mlmorph Initial Release, New Manjari Package for Arch linux and more: SMC Monthly Update for Nov 2018 · December 6, 2018 · report