കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് മാപ്പിങ് പരിപാടി - 2.00 · December 18, 2018 · mapping

ഐ ഇ ഡി സി സമ്മിറ്റ്-2016 ല്‍ എസ്സ് എം സിയും · August 24, 2016 · events report IEDCSummit2016

ദേവഗിരി കോളേജില്‍ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഏകദിന ശില്പശാല നടത്തി · October 7, 2015

ഡെബിയന്‍ ജെസ്സി റിലീസ് പാര്‍ട്ടി · April 14, 2015 · announcements events

Mapping efforts in an unsurveyed land - Koorachundu Village Panchayat experience · March 21, 2015 · mapping report ICT4D ·