ഫോണ്ട്

ഗായത്രി - പുതിയ മലയാളം ഫോണ്ട് · February 21, 2019 · announcements fonts ഫോണ്ട് ·

മഞ്ജരി - പുതിയ മലയാളം ഫോണ്ട് · July 22, 2016 · fonts announcements malayalam opentype ഫോണ്ട്