ബാലശങ്കര്‍ സി

ബാലശങ്കര്‍ സി

7 posts
Website RSS

SMC Monthly Report: April 2018

We are happy to present the first ever monthly report on the activities of Swathanthra Malayalam Computing(SMC). We plan to prepare this reports every month from now onwards. During our last meet

#മലയാണ്മ കാമ്പെയിന്‍

ഡിജിറ്റല്‍ ലോകത്തിലെ മലയാളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് നിരവധി ഉപകരണങ്